02265/9986-0

Kopírování dat

Kopírování dat

Münker Metallprofile GmbH

Gewerbeparkstrasse 19
51580 Reichshof-Wehnrath

Opráv. k zastupování Vedoucí obchodu: Heiko Mahle, Dr. Lars Pfeiffer
Obchodní rejstřík: Amtsgericht Siegburg HRB 10402
Daňové identifikační číslo: DE126584811 

Kontakt

Tel.: +49 2265 - 9986 - 0
Fax: +49 2265 - 9986 - 800
eMail: info@muenker.com

1. Obsah internetové nabídky

Snažíme se, aby naše internetová nabídka byla stále aktuální, obsahově správná a také úplná. Přesto nelze zcela vyloučit, že se nevloudí žádná chyba. Nepřebíráme tedy v žádném případě záruky za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Nároky v souvislosti s odpovědností, které se vztahují na škody materiální nebo ideové, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím předložených informací, příp.. použitím chybných nebo neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, kromě toho, když chyby vznikly úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo na to, že části stránek nebo celé nabídky můžeme bez zvláštního upozornění měnit, doplňovat, rušit nebo zveřejnění dočasně nebo s konečnou platností pozastavit.

2. Externí odkazy a linky

Rozsudkem ze 12. května 1998 rozhodl zemský soud LG v Hamburku, že zveřejněním přímého nebo nepřímého odkazu na cizí internetové stránky ("linky") nese člověk příp. spoluodpovědnost za obsah odkazované stránky. Tomu lze dle LG zabránit pouze tak, že se člověk od těchto obsahů výslovně distancuje. Tímto tedy výslovně prohlašujeme, že v okamžiku umístění odkazu neměly příslušné odkazované stránky žádný nezákonný obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah či autorství odkazovaných/souvisejících stránek nemáme žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných nebo souvisejících stránek, a to i v případě, že na ně byl na našich stránkách umístěn odkaz. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy v rámci naší internetové nabídky a také pro záznamy učiněné třetí stranou v námi zřízených nebo provozovaných knihách hostů, diskusních fórech a mailing listech a jiných interaktivních obsazích stránek, které mohou uživatelé naší internetové nabídky naplnit obsahem. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou v důsledku používání nebo nepoužívání takto předkládaných informací, nese odpovědnost sám nabízející dané stránky, na kterou bylo odkazováno.

3. Autorská práva a práva k ochranným známkám

Všechny známky a obchodní značky uvedené v rámci internetové nabídky a příp. chráněné třetí stranou podléhají bezvýhradně ustanovením aktuálně platného práva k ochranným známkám aktuálně zapsaným vlastníkům. Copyright ke zveřejněným, námi zhotoveným objektům zůstává nám jakožto autorům těchto stránek. Rozmnožování nebo používání všech obsahů, jako jsou obrázky, grafiky, dokumenty PDF, soubory DWG, zvukové soubory, videosekvence a texty v jiných elektronických či tištěných publikacích není bez našeho výslovného souhlasu dovoleno.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud je v rámci internetové nabídky možnost zadat osobní nebo podnikové údaje (e-mailové adresy, jména, adresy apod.), pak zveřejnění těchto dat ze strany uživatele probíhá výlučně na dobrovolném základě. Výslovně prohlašujeme, že tyto údaje za žádných okolností nepředáme žádné třetí straně. Další informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na internetové adrese http://www.muenker.com/kontakty/ochrane-osobnich-udaju/

5. Právní účinnost

Toto zřeknutí se odpovědnosti je součástí naší internetové nabídky. Pokud jednotlivé formulace nebo části tohoto textu neodpovídají nebo už zcela neodpovídají platné právní situaci, zůstávají ostatní části tohoto prohlášení nedotčeny.