02265/9986-0

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Nabídky a prodeje probíhají – totéž se vztahuje i na budoucí obchody – výlučně na základě následujících podmínek, které jsou považovány za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží. Podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s našimi podmínkami, se tímto rozporují.

1.2 Vedlejší dohody, odchylky od těchto podmínek, dodatky, jejich vyloučení a také jakákoli vysvětlení našich spolupracovníků vyžadují pro nabytí právní účinnosti písemné potvrzení.

2. Dodávka

2.1 Naše dodávky probíhají v zásadě ze závodu; nejpozději expedicí zboží dopravci nebo jakékoli osobě zajišťující přepravu – což jsou také vlastní pracovníci – přechází riziko na kupujícího. To platí také v případě, že byla domluvena dodávka bez dopravného. Riziko přechází na zákazníka také v případě, že jsme projevili připravenost k dodání a zákazník přes upomínání a stanovení lhůty nevyzval k dodání zboží, příp. když toto zboží je na žádost zákazníka uskladněno u nás.

2.2 Dílčí dodávky jsou přípustné jedině tehdy, když jsou pro kupujícího z ekonomického hlediska neúnosné.

2.3 Platí německé DIN-EN, kromě toho aktuálně příslušné normy DIN a EN 508, které na přání zákazníka můžeme dát k dispozici. Ohled na normy, specifikace materiálu nebo provozní zkoušky neznamenají záruky na kvalitu. Veřejná prohlášení učiněná námi, našimi pomocníky nebo případnými výrobci a jejich pomocníky, zejména pak v reklamních materiálech, týkající se jakosti zboží, jsou podkladem pro dohodu o jakosti pouze tehdy, pokud jako takové byly mezi stranami výslovně stanoveny.

2.4 Údaje k dodací lhůtě jsou v zásadě jen přibližné. Dodací lhůta začíná ostatně odesláním potvrzení objednávky, nicméně ne před předložením veškerých podkladů, povolení, osvobození, které má zákazník obstarat, a rovněž ne před objasněním všech technických podmínek.

2.5 Dodací lhůta se prodlužuje adekvátně při pracovních sporech a také při vyskytnutí se jiných překážek, za něž my, příp. náš subdodavatel nemůžeme nést odpovědnost. Sem patří také provozní poruchy (např. závada na zařízení atd.) a také omezení dopravních cest. Za tyto popsané okolnosti neneseme odpovědnost ani tehdy, když se vyskytnou během našeho prodlení. O takovýchto překážkách budeme kupujícího co nejrychleji informovat.

2.6 Zákazník je povinen zboží při dodání překontrolovat a spolu s přepravcem vyhotovit o tom protokol. Zjištěné škody musí být okamžitě hlášeny naší společnosti. Pokud nám zákazník vystavil povolení pro dodání v případě nepřítomnosti, zboží bude vykládaný jeřábem ze strany námi pověřeného dopravce. Aby bezchybnost/úplnost mohla být dokumentována, zboží bude po vykládce nafocen a to za účelem, aby v případě potřeby mohla společnost Münker Metallprofile GmbH předložit důkaz o úplnosti a bezchybnosti.

2.7 Naše povinnost poskytovat službu a zajistit dodávku je s výhradou, že my sami budeme správně a včas zásobeni.

2.8 U objednávek na vyžádání je kupující povinen předložit požadavek do dvou týdnů od zprávy o připravenosti k předání, příp. expedici. Pokud vyžádání nebude učiněno včas, příp. pokud nedojde k včasnému odběru, jsme bez ohledu na naše další požadavky oprávněni přenést náhradu našich vícenákladů vzniklých skladováním zboží na náklady a riziko zákazníka.

2.9 Pokud při objednávkách na vyžádání dojde k vyžádání objednaného množství, jsme oprávněni dodat pouze objednané množství nebo množství navíc přepočítat na aktuální cenu.

2.10 Zvláštní způsob balení není sjednán. Zboží se balí v souladu s obecně běžnými druhy a způsoby balení. Ke zvláštním způsobům balení je nutná samostatná objednávka a takový obal se účtuje.

2.11 Pokud se zboží od nás dle přání odešle, pak pro v dobré víře stanovenou dobu příjezdu při plných nákladech nákladních vozů nebo domluvených mimořádných jízdách platí za sjednanou karenční doba min. 2 hodiny. Námi uvedené doby příjezdu pro neúplné náklady nákladních vozů, tzv. přikládky příp. kombinované náklady, pro které ani nebyla sjednána zvláštní jízda, jsou stále nezávazné.

2.12 Použité obaly nebo přebytečný materiál nepřijímáme zpět, ani nepřebíráme náklady na jejich likvidaci.

3. Ceny

3.1 Našimi cenami se rozumí ceny ze závodu, s výjimkou obalu a dodatečné ochrany proti korozi. Ke dni fakturace se přidává příslušné DPH. Pokud se dodávka provádí po uplynutí šesti týdnů od uzavření smlouvy, jsme oprávněni zvýšit cenu odpovídajícím způsobem, pokud po uzavření smlouvy dojde ke zvýšení cen nákladů, jako např.při kolektivních smlouvách nebo zvyšování hmotných cen.

4. Platba

4.1 Faktury jsou splatné v plné výši bez slev ihned k datumu vystavení faktury.

4.2 Na dobu, kdy má zákazník prodlení v platbě, připadají úroky z prodlení ve výši osmi procentních bodů nad základní úrokovou sazbu, pokud nám z jiného zákonného důvodu nepřísluší vyšší úrok. Zůstává vyhrazeno uplatnění jiné škody, jakož i dalších zákonných práv kvůli prodlení.

4.3 Jestliže existují otevřené pohledávky vůči zákazníkovi a platba zákazníka nestačí na plnění všech jeho pohledávek, jsme oprávněni bez ohledu na § 366BGB tyto platby zákazníka započíst na nejstarší neuhrazené pohledávky stejným poměrem rozdělením dluhu.

4.4 Vyúčtování nebo uplatnění případného zákonného zádržného práva je vyloučeno, pokud protipožadavek není stanoven nepopiratelně nebo právoplatně. Uskutečnění zádržného práva nebo práva na odepření služby je také vyloučeno v případě, že se protipožadavky zákazníka nezakládají na stejném smluvním vztahu.

4.5 Pokud po uzavření smlouvy vejdou ve známost okolnosti, které zpochybňují solventnost kupujícího, jsme oprávněni ještě nevyřízené dodávky uskutečnit pouze proti platbě předem, příp. budou dosud vzniklé požadavky v plné výši ihned splatné.

5. Záruka

5.1 Věcné vady zboží je nutné písemně oznámit nejpozději 7 dní od dodání. Vady, které i přes pečlivou kontrolu během této lhůty nelze odhalit, je třeba neprodleně po odhalení písemně oznámit za okamžitého pozastavení úprav a zpracování, nejpozději však před uplynutím promlčecí lhůty. Zpracované nebo instalované zboží již nelze reklamovat.

5.2 V případě vad poskytujeme záruku prostřednictvím dodatečného plnění – odstranění závady nebo dodání věci bez vady. Pro dodatečné plnění nám musí být přiznána adekvátní lhůta a dodatečná lhůta. V případě odepření služby kvůli nepřiměřeným nákladům a také v případě neúspěšného dodatečného plnění může kupující na základě vlastní volby odstoupit od kupní smlouvy nebo snížit kupní cenu. V případě bezvýznamného rozporu se smlouvou se právo na odstoupení neposkytuje. Povinnost nahradit škody je omezena v souladu s ustanoveními v odstavci 6.

5.3 Pro barevné krycí vrstvy primárního materiálu nebo zboží od různých výrobců, při dodávkách různých šarží od stejného dodavatele nebo v případě různých tlouštěk materiálu od stejného výrobce není zaručeno, že bude dosaženo stejného barevného tónu barevné krycí vrstvy. U nominálních tlouštěk krycí vrstvy menších než 25μm není z technických důvodů zaručena shoda barevného tónu, a to ani v rámci jedné várky.

5.4 Požadavky kvůli promlčení vad v jednom roce. Toto neplatí v případě úmyslu nebo lstivého zatajení vady, v případě provinění proti některé námi převzaté záruce kvality a také v případě věci, která byla v souladu s běžným způsobem použití použita pro stavbu a způsobila nedostatečnost této stavby.

5.5 Za závady, které vycházejí z příkazu nebo předpisu zákazníka, ručíme v souladu se zákonnými ustanoveními a těmito všeobecnými podmínkami prodeje a dodávek pouze v případě, že jsme vzhledem k zákazníkovi písemně převzali riziko vzniku vad v důsledku příkazu nebo předpisu. To se vztahuje i na změny běžného účelu použití, scházejícího oznámení účelu použití, jakož i neodborného dalšího zpracování a instalace. Zákazník je vzhledem k nám odpovědný za to, že příkazy a předpisy nepovedou k vadě námi vyrobeného, příp. dodaného zboží, kromě toho, že jsme výše uvedené riziko nástupu vad písemně převzali.

5.6 Pokud se při kontrole údajných vad prokáže, že neexistuje žádný nárok na záruku, pak je kupující povinen nést náklady, které kontrolou vznikly.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Neseme odpovědnost za škody, které vycházejí z úmyslu nebo hrubé nedbalosti našich zákonných zástupců, našich vedoucích zaměstnanců, jakož i našich zastupujících agentů. V případech lehké nedbalosti neseme odpovědnost pouze při porušení podstatných smluvních závazků. Odpovědnost, která potom existuje, je při úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany zastupujících agentů a také ve všech případech lehké nedbalosti podle výše omezena na druh a rozsah škod stanovených pro nás při uzavření smlouvy. U odpovědnosti za zpoždění dodávky a služeb je odhadována částka ve výši až 5 % fakturované hodnoty dodávky nebo služby dotčené prodlením.

6.2 Naše odpovědnost podle odst. 6.1 je omezena na maximálně trojnásobek částky hodnoty dotčené dodávky, příp. u čistých škod na majetku na maximálně dvojnásobek hodnoty dotčené dodávky. V ostatních případech jsou nároky zákazníka na náhradu bezprostřední nebo nepřímé škody – lhostejno z jaké právní příčiny včetně případných nároků na náhradu kvůli porušení předsmluvních povinností, jakož i z nedovoleného konání – vyloučeny.

6.3 Odpovědnost za škody v souvislosti se smrtelným zraněním, ublížením na těle nebo na zdraví, jakož i odpovědnost na základě nezbytných zákonných předpisů, zejména pak zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, zůstává nedotčena.

6.4 Nároky na náhradu škody mimo nároky za vady (odst. 5) jsou promlčeny za dva roky od okamžiku, kdy kupující nabyl vědomosti o skutečnostech, na nichž se zakládá nárok, a osobě poškozovatele, nejpozději však tři roky od okamžiku událostí způsobených škodou, pokud zde není úmysl, úskok, hrubá nedbalost našich zákonných zástupců nebo vedoucích pracovníků.

6.5 Rady, doporučení, návrhy na provedení atd. jsou pravidelně nezávazné a nemají vliv na žádnou odpovědnost. Zákazníkovi přísluší povinnost, aby bedlivě prozkoumal vhodnost zboží pro účel použití jím zamýšlený, a to vlastními silami a příp. získáním odborné rady třetí strany.

7. Výhrada vlastnického práva

7.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení veškerých požadavků v obchodním styku naším vlastnictvím. V případě nevyřízené faktury platí výhrada vlastnického práva jako zajištění pro aktuální saldo pohledávek.

7.2 Zpracování, příp. přetvoření zboží podléhajícího výhradě vlastnického práva kupujícím je stále vykonáváno pro nás, aniž z toho pro nás vzniká nějaký závazek. Pokud je zboží zpracováno s jinými předměty, které nám nepatří, pak získáváme spoluvlastnictví nové věci v poměru hodnoty zboží k ostatním zpracovávaným předmětům v okamžiku zpracování. Pro případ spojení, smíchání nebo propojení zboží podléhajícího výhradě vlastnického práva s pohyblivými věcmi takového druhu, že věc kupujícího má být nahlížena jako hlavní věc, předává nám tento již nyní své vlastnictví celé věci v poměru hodnoty zboží podléhajícího výhradě vlastnického práva k hodnotě jiných spojených, smíchaných nebo propojených věcí. Pokud zboží ve výhradě vlastnického práva bylo spojeno, smícháno nebo propojeno s pohyblivými věcmi třetí strany takovým způsobem, že daná věc třetí strany je nahlížena jako hlavní věc, pak nám kupující již nyní postupuje nárok na odměnu, která mu náleží ve vztahu k třetí straně, a to ve výši, která odpovídá částce faktury spadající na zboží podléhající výhradě vlastnického práva. Vzniklá nová věc, vlastnická práva na tuto věc a také postoupené nároky na odměnu slouží také, stejně jako zboží ve výhradě vlastnického práva, k zajištění našich pohledávek.

7.3 Kupující má právo zboží ve výhradě vlastnického práva / novou věc v řádném postupu jednání s výhradou vlastnického práva dále prodat. Pohledávky z tohoto dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví jsou již nyní postoupeny na nás. Pokud kupující prodá zboží s výhradou vlastnického práva společně s jiným zbožím, které nebylo dodáno námi, pak platí postoupení pohledávky pouze v takové výši fakturované částky, která vyplývá z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví. Při prodeji zboží, které je v našem spoluvlastnictví (v důsledku spojení, smíchání a propojení), platí postoupení pohledávky ve výši našeho spoluvlastnického podílu.

7.4 Pokud kupující prodává pohledávku v rámci ryzího faktoringu, pak pohledávku vstupující na její místo vůči faktoru postupuje na prodávajícího. Prodávající na sebe výslovně přejímá všechna tato postoupení.

7.5 Kupující je oprávněn vymáhat pohledávky nám postoupené. Toto zmocnění může být z naší strany v případě požadavku na otevření insolvenčního procesu nebo v jiných případech omezené solventnosti a důvěryhodnosti kupujícího odvoláno. V případě odvolání je kupující povinen neodkladně informovat své zákazníky o postoupení pohledávky na nás a nám všem přenechat krátkodobě všechny potřebné informace a podklady týkající se vymáhání. V tomto případě odevzdal, příp. převedl jemu příslušející zajištění na nás.

7.6 Zavazujeme se, že zajištění požadavků smluvního partnera poskytneme v případě, že realizovatelná hodnota zajištění zajištěné pohledávky o více než 10 ze sta překročí; volba poskytnutých zajištění náleží nám.

7.7 Kupující je povinen zboží s výhradou vlastnictví pojistit dostatečně proti všem rizikům. Požadavky vyplývající z odpovídajících pojistných smluv postupuje nám; my toto postoupení přijímáme.

7.8 Neprodleně nás musí informovat o konfiskaci nebo jiném zákonném či skutečném omezení či ohrožení zboží s výhradou vlastnického práva. Pro případ prodlení platby nebo jiného, nejen nevýznamného jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, a také pro případ zrušení smlouvy, prohlašuje zákazník už nyní souhlas s tím, že si zboží s výhradou vlastnictví, které se u něj nachází, vezmeme, popř. necháme vzít.

7.9 Pokud si na základě výhrady vlastnického práva zboží vezmeme zpět, je odstoupení od smlouvy možné pouze v případě, že to výslovně prohlásíme. Jsme oprávněni využít zboží cestou prodeje z volné ruky.

8. Místo plnění, soudní příslušnost, aplikované právo

8.1 Místem plnění pro dodávky a platby je sídlo naší společnosti.

8.2 Pokud je kupující obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo právní subjekt veřejného práva, je výlučným sídlem soudu pro spory vyplývající z obchodního vztahu Siegen.

8.3 Platí právo Spolkové republiky Německo při vyloučení ustanovení úmluvy OSN o smlouvách týkajících se mezinárodní koupě zboží.

9. Jiné

9.1 Pokud by jednotlivá ustanovení měla být právně neúčinná, pak se tato skutečnost nedotýká účinnosti ostatních ustanovení. Na jejich místě platí ta zákonná povolení, která si strany při znalosti této okolnosti zvolili.

Všeobecné podmínky pro vypracování technické dokumentace

1. Pokud zhotovujeme technickou dokumentaci, platí pro to příp. jako dodatek našich všeobecných podmínek prodeje a dodávky následující podmínky.

2. Vyhrazujeme si na uvedená vypracování, a to i po předání kupujícímu, svá vlastnická a autorská práva. Při nezadání zakázky si vyhrazujeme právo na vyžádání zpět podkladů přenechaných námi a na oddělené odečtení našich nákladů.

3.1 Námi vypracovanou technickou dokumentaci pro zákazníka, zejména statické výpočty a výkresy dispozičního řešení, musí zákazník neprodleně důkladně a odborně kontrolovat, příp. nechat zkontrolovat. Případné chyby je nám nutno ihned po jejich zjištění oznámit. Za následky chyb, které byly zjištěny při řádné ověření naší dokumentace, neneseme odpovědnost.

3.2 Pokud vypracujeme technickou dokumentaci proti samostatné domluvené úhradě, pak ručíme my za správnost dokumentace až do výše úhrady.